دوره ها

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره حضوری لیدرشیپ کوچینگ سطح 2

48 درس
175 ساعت
متوسط

دوره آموزشی لیدرشیپ کوچینگ سطح 2 با تدریس استاد صالح …

-30%

دوره آموزشی رفتارشناسی با مدل دیسک

51 درس
2 ساعت
متوسط

به این موضوع فکر کرده اید که چرا برقراری ارتباط …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مبحث دیسک
نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران
درک توانایی دیگران با ابزار دیسک
نحوه استفاده از دیسک در کوچینگ
fa_IRفارسی
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!