سیاست بیماری

سیاست بیماری

برای اینکه حداقل ساعات آموزشی مورد نیاز برای صدور گواهینامه را در اختیار شما قرار دهیم، مهم است که در تمام جلسات دوره حضور داشته باشید. اگر شرایط اضطراری دارید یا بیمار شدید و قادر به شرکت در جلسه آموزش کوچینگ نیستید، لطفاً فوراً با معلم خود و یا (صالح مختاری) تماس بگیرید. از شما انتظار می رود مطالب جلسه را کامل کنید، ضبط جلسه را مرور کنید و یک جلسه مربیگری را خارج از جلسه زنده تکمیل کنید تا جلسه از دست رفته را جبران کنید.
اگر نیاز دارید بیش از(5) ساعت دوره را از دست بدهید، این امکان را خواهید داشت که با مربی کار کنید تا مطالب از دست رفته را با هزینه خود پوشش دهید یا در دوره دیگری ثبت نام کنید. اگر بیش از (3) ساعت مربیگری منتور را از دست دادید، باید برای تکمیل 10 ساعت مربیگری منتور لازم برای برآورده کردن الزامات فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، جلسات منتورینگ فردی را ترتیب داده و هزینه کنید.
درخواست های این سیاست به صورت موردی بررسی می شود و باید به صورت کتبی به آموزش دهنده و گروه لیدرشیپ و کوچینگ الهام بخش ارسال شود.

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!