سیاست شکایت

سیاست شکایت

گروه لیدرشیپ و کوچینگ الهام بخشبه دنبال اطمینان از رفتار عادلانه با هر فرد و تلاش برای حل هر گونه شکایت به موقع و عادلانه است. شرکت‌کنندگان حق دارند شکایتی در رابطه با ارائه یا محتوا، نگرانی‌های مربوط به امکانات، یا رفتار مربی/هیئت علمی ارائه کنند. تمام شکایات به بهترین شکل ممکن برای جلوگیری از مشکلات بعدی رسیدگی خواهد شد. روند ثبت شکایات را می توان در زیر مشاهده کرد:
• یک شرکت‌کننده باید ابتدا سعی کند مستقیماً با معلم/آموزش دهنده، کارمند یا شرکت‌کننده‌ای که با او مشکل دارد، مشکل را حل کند. اگر شرکت کنندگان با نزدیک شدن به فرد راحت نیستند، می توانند به مرحله 2 ادامه دهند.
• اگر شرکت کنندگان از نزدیک شدن به فردی که با او شکایت دارند راحت نیستند، یا نمی توانند مستقیماً مشکل را حل کنند، شرکت کنندگان باید شکایت کتبی خود را ظرف (2) روز به مدیر برنامه ارسال کنند. مدیر برنامه ظرف (7) روز پس از دریافت شکایت، موضوع را بررسی کرده و با دانش آموز صحبت خواهد کرد. مدیر برنامه با همه طرف های درگیر برای حل این مشکل همکاری خواهد کرد.
اگر یک شرکت کننده احساس نمی کند که مشکل حل شده است، یک درخواست کتبی برای درخواست تجدید نظر باید برای بررسی به (گروه لیدرشیپ و کوچینگ الهام بخش / صالح مختاری) ارسال شود. این درخواست تجدیدنظر باید شامل شکایت اصلی و دلیل(های) نارضایتی شرکت کننده از تلاش(های) حل و فصل باشد. درخواست‌ها بررسی می‌شوند و پاسخ کتبی ظرف (20) روز به شرکت‌کننده ارائه می‌شود. تمام تصمیمات تجدید نظر قطعی است.

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!