دوره لیدرشیپ

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-30%

دوره آموزشی رفتارشناسی با مدل دیسک

51 درس
2 ساعت
متوسط

به این موضوع فکر کرده اید که چرا برقراری ارتباط …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مبحث دیسک
نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران
درک توانایی دیگران با ابزار دیسک
نحوه استفاده از دیسک در کوچینگ
fa_IRفارسی
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!