سیاست کلی معلولیت

سیاست کلی معلولیت

گروه کوچینگ و لیدرشیپ الهام بخش از افراد دارای معلولیت حمایت می کند و متعهد است که دسترسی افراد معلول را به تسهیلات معقول فراهم کند. علاوه بر این، گروه کوچینگ و لیدرشیپ الهام بخش تبعیض بر اساس معلولیت را ممنوع می کند و فرصت های برابر را برای همه افراد واجد شرایط دارای معلولیت تضمین می کند. گروه کوچینگ و لیدرشیپ الهام بخش متعهد به ارائه تسهیلات معقول مطابق با کلیه قوانین محلی، ایالتی/منطقه ای و فدرال است. افرادی که در مورد این خط مشی سؤالاتی دارند، یا مایل به درخواست اقامت هستند باید با صالح مختاری، شماره تماس 989121078416 + و ایمیل: saleh.mokhtari@gmail.com تماس بگیرند.
قادر به مقابله با ناتوانی یادگیری:
هدف ما ایجاد یک محیط آموزشی است که نیازهای هر دانش آموز را برآورده کند. ما می توانیم انواع ناتوانی های یادگیری را در نظر بگیریم تا برنامه خود را در دسترس تر کنیم. لطفاً قبل از ثبت نام با صالح مختاری، شماره تماس 989121078416 + و ایمیل: saleh.mokhtari@gmail.com تماس بگیرید تا مشخص شود که آیا نیازهای شما برآورده می شود یا خیر.
ناتوانی در پذیرش ناتوانی یادگیری:
گروه کوچینگ و لیدرشیپ الهام بخش در حال حاضر قادر به پذیرش ناتوانی های یادگیری یا جسمی نیست. افرادی که در مورد این خط مشی سوال دارند باید با صالح مختاری، شماره تماس 989121078416 +و ایمیل: saleh.mokhtari@gmail.com تماس بگیرند.

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!