سمینار سفر از مدیریت به رهبری در کسب و کار

The journey seminar from management to leadership in business

سمینار سفر از مدیریت به رهبری در کسب و کار

در این سمینار به موارد زیر خواهیم پرداخت:

مدیرهای خوب و مدیرهای بد چه ویژگی هایی دارند؟ 

تفاوت های مدیریت با رهبری چیست؟ 

آشنایی با سطوح رهبری

چطور از مدیریت به سمت رهبری حرکت کنیم؟ 

به موارد زیر خواهیم پرداخت: 

چقدر طول خواهد کشید که به یک رهبر کسب و کار تبدیل شویم ؟ 

آیا الزاما همه صاحبان کسب و کار باید به سمت رهبری حرکت کنند؟ 

چگونه میتوانیم با رهبران فعلی کسب و کارها شبکه سازی کنیم؟ 

نحوه ارزیابی عملکرد و تحلیل کسب و کار از نگاه مدیر با رهبر چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد؟ 

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!