بخش اول
مقدمه ای بر دوره رفتارشناسی دیسک

زبان رفتاری02:32
دیسک چگونه به وجود آمد؟04:50
شخصیت vs رفتار03:52
فعال vs منفعل04:47
دو مثال برای درک بهتر مطلب04:06
هر سبک رفتاری یک پرنده04:02

بخش دوم
مشخصات افراد

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم
اولویت

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

بخش نهم

بخش دهم
نحوه رفتار با مشتری

بخش یازدهم
برقراری ارتباط

بخش دوازدهم

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!