سطح 1

هوش هیجانی
ذهنیت کوچینگ
ذهنیت رشد
جلسه آشنایی کوچینگ02:32
قرارداد کوچینگ08:14
گوش شنوا07:44
تکنیک های گوش شنوا10:52
پرسشگری04:32
مهارت سکوت08:29
حضور و ذهن آگاهی در کوچینگ
همدلی
ایجاد رابطه کوچینگی02:32
ارائه بازخورد موثر
رول پلی در طول جلسات کوچینگ
مقیاس گذاری در کوچینگ
تغییر دیدگاه با کوچینگ
تصویرسازی هدف
هدفگذاری موثر
مدل کوچینگ GROW
مدل کوچینگ OSKAR
منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ
صلاحیت های کوچینگ

سطح 2

لیدرشیپ

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!