دوره تربیت کوچ حرفه‌ای

کوچینگ چیست؟

تعاریف زیادی برای کوچینگ وجود دارد.

ماهیت کوچینگ:

• کمک به فرد برای تغییر به روش دلخواه و همراهی با او در طی کردن مسیری است که میخواهد به آنجا برود.
• کوچینگ از فرد در هر سطحی که هست برای تبدیل شدن به آنچه که میخواهد باشد، حمایت میکند. کوچینگ باعث ایجاد آگاهی و انتخاب قدرتمند شده و درنهایت منجر به تغییر میشود.
کوچینگ پتانسیل یک شخص را برای به حداکثر رساندن عملکرد او ارتقا میدهد. کمک می کند تا افراد به جای اینکه توسط فرد دیگری آموزش ببینند، خودشان یاد بگیرند.

تاریخچه کوچینگ به ورزش بر می گردد. هر ورزشکار حرفه ای یک کوچ داشته است.در چند سال گذشته، کاربرد کوچینگ گستردهتر شده و در هر زمینهای، اعم از کسب و کار، زندگی و ورزش کاربرد دارد و اکنون کامالً عادی است که هر فرد با کمک یک کوچ بتواند به اهداف خود در زندگی و کسب و کار دست یابد.
کوچینگ یک رابطه مشارکتی بین کوچ و مراجع است.
کوچ به مراجع کمک میکند تا به بهترین شرایط مطلوب خود دست یابد و نتایجی را که در زندگی شخصی و شغلی به دنبال آنها ست را محقق سازد.
فرآیند کوچینگ به مراجع اطمینان میدهد که میتواند بهترین عملکرد خود را ارائه دهد، یاد بگیرد و به روشی که میخواهد پیشرفت کند. نیازی نیست که کوچ درزمینه حرفه ای یا کاری مراجع متخصص باشد تا بتواند خدمات کوچینگ را ارائه دهد.

تعریف کوچینگ

احتماالً یکی از تعاریفی که در زمینه کوچینگ بیش از همه به آن استناد شد هاست، تعریف جان ویتمور است. ویتمور به عنوان یکی از بنیانگذاران کوچینگ شناخته میشود. او اظهار داشت که کوچینگ در مورد:
“شکوفایی توانایی بالقوه فرد به منظور دستیابی به سطح حداکثری عملکرد. کوچینگ یعنی کمک به فرد با هدف یادگیری نه آموزش گرفتن، این یعنی کوچینگ یک رویکرد تسهیلکننده است” (ویتمور، 1992 ،ص 8 )نظر ویتمور به شدت تحت تاثیر کتاب بازی درونی تیموتی گالوی است. گالوی بیان کرده بود که در عملکرد ورزشی، وضعیت درونی یک بازیکن، عامل بسیار مهمی است. وی با استدالل به اینکه این موضوع در ورزشهای انفرادی مانند تنیس و گلف حتی مهمتر از وضعیت درونی حریف است، فراتر از این رفتهاست. اگر فرد بتواند گفتگوی درونی خود را کنترل کند، می تواند به عملکردهای قابل کنترلی دست یابد. (گالوی 1986)
منافع کوچینگ فراتر از چیزی است که می دانیم. کامالً طبیعی است که در هنگام پایان یافتن یک رابطه مهم احساس غم و ناراحتی کنیم – این روابط نزدیک معموالً درباره موضوعات شخصی و غالباً پر از احساس شکل گرفته است. )کاواناق و گرانت 2004 .)با این حال، مهم است که هر دو نفر، کوچ و مراجع، تشخیص دهند که کوچینگ در نهایت یک رابطه حرفه ای است، نه یک رابطه شخصی. نقش کوچ از ابتدای رابطه کوچینگ آماده سازی مراجع برای ورود به مرحله پایانی است. به هر حال، هدف اصلی کوچینگ این است که مراجع، کوچ خود شود. فدراسیون کوچینگ تعریف روشنی از کوچینگ ارائه داده است: کوچینگ مشارکت با مراجع در یک فرآیند تفکر برانگیز و خالقانه است که به مراجعین الهام می بخشد تا توانایی های شخصی و حرفه ای خود را به
حداکثر برسانند (کتاب کوچ بودن، جاناتان پاسمور صفحه 7)

تعاریف کوچینگ

1- کوچینگ مستقیماً به بهبود عملکرد و پیشرفت مهارتها مربوط میشود که توسط نوعی تدریس خصوصی یا دستورالعمل اجرا می شود. (پارسلو،1992)
2 -رفع موانع موجود برای به حداکثر رساندن عملکرد بالقوه فرد. کوچینگ به فرد کمک میکند که یاد بگیرد تا اینکه به او آموزش دهد . (ویتمور، 1992)
3 -کوچینگ فرآیندی مشارکتی، متمرکز بر راه حل، نتیجه گرا و سیستماتیک که در آن کوچ ارتقا عملکرد شغلی، تجربه زندگی، یادگیری مستقیم توسط خود فرد و رشد شخصی او را تسهیل میکند.(گرانت، 2001)
4 -کوچینگ هنر تسهیل عملکرد، یادگیری و پیشرفت برای فرد دیگری است.(داونی، 1993)
5 -کوچینگ [فعال] اتحادی قدرتمند است که برای پیشبرد و تقویت یک فرایند همیشگی یادگیری، اثر بخشی و تحقق برنامههای فرد طراحی شد هاست. (ویتورث ات ال، 1998)
6 -کوچینگ: مهارتها و روش های روانشناختی که در یک رابطه فرد به فرد به کار می رود تا به فرد کمک کند تا مدیر یا رهبر موثرتری شود. این مهارتها معموالً برای موضوعات خاص مربوط به کار میروند. به روشی که مراجع را قادر می سازد تا آنها را در مجموعه مدیریت دائمی یا رهبری خود
بگنجاند . (پلتیر، 2010)
7 -کوچینگ: گفتگوی سقراطی بین یک تسهیل گر (کوچ) و یک شرکت کننده (مراجع) است که اکثر مداخالت توسط سواالت بازی که کوچ می پرسد انجام می شود. این مداخالت با هدف تحریک خودآگاهی و مسئولیت شخصی شرکت کننده (مراجع) انجام می شود. (پاسمور و فیلری-تراویس،
2011)
8 -کوچینگ: یک روند تعاملی بین کوچ و مراجع است که به مراجعین کمک میکند تا از طریق یک گفتگوی مداوم و مذاکره با کوچ ها برای رسیدن به اهداف شخصی یا کاری خود، تغیی رات رفتاری مثبتی را تجربه کنند . (الی، 2014)
9 -کوچینگ: یک رابطه کمک کننده بین مراجع است که دارای اختیارات و مسئولیت مدیریتی در یک سازمان است و مشاوری است که از طیف گستردهای از روش ها و تکنیک های رفتاری برای کمک به مراجع که برای دستیابی به مجموعهای از اهداف مشخص شده متقابل با هدف بهبود عملکرد حرفه ای و رضایت شخصی او تشکیل شد هاست، استفاده می کند . (کیلبرگ، 1996 ،صفحه 142)
10 -کوچینگ فر آیند توسعه انسانی است که شامل تعامل ساختاری، متمرکز است و از استراتژی ها، ابزارها و تکنیک های مناسب برای ایجاد تغییرات مطلوب و پایدار به نفع مراجع استفاده می کند.(باخکیروا ات ال، 2010 ،ص 1 )

مهم است که بتوانیم کوچینگ را از فعالیت­های مشابه تفکیک کنیم.

منتورینگ

منتورینگ زمانی است که یک فرد با تجربه و دانش بیشتر در حوزه مورد نظر ما توصیه و رهنمودهایی را به ما ارائه میهد و در واقع نقش یک الگو را برای ما ایفا میکند. منتورینگ حوزههای گستردهای را در برمیگیرد و فقط محدود به حوزه های کاری نیست. منتور یک فرد حامی است که در زمینه کاری مراجع
خود تجربه حرفهای زیادی دارد. هر دو نوع منتورینگ و کوچینگ عمدتاً مربوط به دستاوردهای زمان حال و آینده فرد هستند.
کوچینگ و منتورینگ معموالً در دو سر یک طیف در نظر گرفته میشوند. هر دو این حوزهها به فکر پیشرفت شخصی و شغلی هستند . (کتاب کوچ بودن، جاناتان پاسمور، صفحه 10 )
از این نظر، بهتر است منتورینگ به عنوان نوعی تدریس در نظر گرفته شود ، جایی که فرد ارشد یا باتجربهتر، دانش و بینش خود را با یک راهنمای جوان یا کم تجربه تر در مورد چگونگی پیشرفت در یک شغل، نقش یا حرفه خاص به اشتراک بگذارد.
برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که مشاوره در محیط کار شامل رابطه ای بین یک فرد با تجربه کمتر و یک فرد باتجربهتر است، جایی که هدف رشد شخصی و حرفه ای شخص کم تجربه است (ابی، رودز و آلن، 2007 ،ص 16 )منتور ممکن است یک همکار در محل کار، سرپرست یا شخص دیگری در سازمان باشد ، اما شخصی که خارج از زنجیره کاری فرد کم تجربه باشد. دیگران استدالل کردهاند که کوچینگ با منتورینگ در استفاده از فرایندهای ساخت یافته، مانند استفاده از مدل های کوچینگ GROW و استفاده از ابزارها و ارزیابیهای خاص، برای ایجاد آگاهی در مراجع متفاوت است.
تفاوت دیگر درباره مدت رابطه است. در حالی که رابطه کوچینگ طی چند ماه طول میکشد، روابط منتورینگ اغلب طی چندین سال ادامه دارد. )پاسمور، 2016)
سرانجام، از نظر هدف، در حالی که هدف اصلی کوچینگ در محل کار بهبود عملکرد یا رفاه از طریق خودآگاهی و یادگیری در نظر گرفته می شود، هدف از منتورینگ به طور گسترده ای از اجتماعی شدن افراد تازه وارد تا توسعه مدیریت است. (جو، 2005)
کوچ ها باید محتاط باشند تا هنگامی که وارد روابط کوچینگ می شوند درگیر روابط منتورینگ نشوند . به ویژه کوچ ها باید برای درگیر شدن در یک رابطه طوالنی مدت احتیاط کنند ، زیرا در صورت طوالنیتر شدن، کوچ وابستگی را در مراجع ایجاد می کند و منجر به رابطه کوچینگ ی می شود و نه ماه ها بلکه سالها ادامه یابدمشاورهمشاوره کار کردن با مراجعی است که از زندگی خود احساس ناراحتی می­کند یا ناراضی است و به دنبال گرفتن راهنمایی و مشاوره است. یک مشاور در خصوص رفع مشکل مراجع کار می­کند.

مشاوره

مشاوره کار کردن با مراجعی است که از زندگی خود احساس ناراحتی میکند یا ناراضی است و به دنبال گرفتن راهنمایی و مشاوره است. یک مشاور در خصوص رفع مشکل مراجع کار می کند

درمانگری

درمانگری کار کردن با مراجعی است که به دنبال رهایی از عالئم آزاردهنده روانی یا جسمی است. مراجع به دنبال بهبود عاطفی و رهایی از درد روانی است. درمانگر با سالمت روان مراجع سروکار دارد. کوچینگ با رشد ذهنی مراجع سروکار دارد. انگیزه مراجع برای ورود به درمان یا مشاوره معموالً فرار از درد یا ناراحتی است ، نه اینکه به سمت اهداف مورد نظر خود حرکت کند. کوچینگ اصالحکننده نیست، مولد است. هر دو روش درمانگری و مشاوره بیشتر از کوچینگ شامل فهمیدن و کار کردن با تجربه گذشته مراجع هستند

آموزش

آموزش فرآیند کسب مهارت، توانایی و دانش از طریق مطالعه، تجربه یا تدریس است. مطابق با تعریف، آموزش دهنده یک فرد متخصص است و دوره  آموزشی نیز احتماالً مهارتهای خاصی را به منظور دست یابی به نتایج فوری در نظر گرفته است. همچنین آموزش به احتمال زیاد یک به بسیار است تا یک به یک.

مشاوره کسب و کار

یک مشاور کسب و کار یک فرد خبره است که مشکالت کسب و کار را رفع میکند، یا یک کسب و کار را به طور کلی توسعه میدهد. یک مشاور کسب و کار با کل یا بخشهای خاصی از سازمان سروکار دارد و نه با افراد درون آن سازمان. مشاوران کسب و کار به روش غیر مستقیم افراد را تحت تأثیر قرار میدهند.

تدریس

تدریس انتقال دانش از استاد به دانشجو است. استاد دانش موضوعی را دارد که دانشجو ندارد. عکس این امر در کوچینگ وجود دارد. مراجع متخصص است و خود پاسخ­ها را می­داند، نه کوچ.

آماده شدن برای کوچینگ و ایجاد فضای درونی

به عنوان یک کوچ، برای آمادگی جلسه کوچینگ ضروری است که مطمئن شوید زمانی که وارد جلسه می شوید با مراجع خود هماهنگ شدهاید و میتوانید کامال بر او تمرکز کنید بدون اینکه عامل حواس پرتی رخ دهد.
آمادگی به معنای این نیست که شما برنامه ریزی میکنید که دقیقا چه بگویید و کدام قسمت جلسه کوچینگ بر عهده شماست، به طور کلی، برای سواالتی که می پرسید پا سخی از سوی مراجع دریافت خواهید کرد. با این حال، برخی شرایط آمادگی جسمی و ذهنی وجود دارد که برای شما مفید خواهد بود.”فضای درونی ایجاد کنید ” اصطالحی است برای توصیف روند پاکسازی ذهن شما از افکار، احساسات، تجربیات و نظرات فعلی. بنابراین فضایی در ذهن شما شکل میگیرد که آماده دریافت و بررسی مطالعات جدید است.
با ایجاد فضای درونی، شما در جلسه تمرکز بیشتری بر مراجع خواهد داشت، موثرتر گوش میدهید و به آنها کمک میکنید تا مطابق موضوعشان در جلسه پیش بروند نه آنچه که در ذهن شما میگذرد.

نکاتی برای آماده شدن جلسه کوچینگ

قبل از جلسه، همه آنچه که در ذهنتان میگذرد از جمله کار برجسته امروزتان را بر روی کاغذ بیاورید. شما میتوانید به جای تالش برای یادآوری آن موضوع در حین جلسه، در مورد آنچه که باید در جلسه انجام شود ذهن تان را آرام نگه دارید.
هر عاملی که منجر به حواس پرتی شما میشود را حذف کنید. به عنوان مثال، کامپیوتر خود را خاموش کنید، اتاق را مرتب کنید یا به فضایی بروید که هیچ عامل حواس پرتی در آن وجود نداشته باشد. برخی افراد از مدیتیشن کمک میگیرند تا ذهن خود را پاکسازی کنند. از سرویس بهداشتی استفاده کنید )و مطمئن شوید که قبل از جلسه مایعات زیادی نمینوشید!(. یادداشتهای جلسات قبلی را جمعآوری کنید و دوباره بخوانید. این روشی عالی برای کمک به شماست که به موضوع مراجع برگردید. از هر اقدامی که انتظار دارید مراجع شما برای بازبینی جلسه قبل انجام دهد یادداشت برداری کنید. هرگونه ابزار کوچینگی که در جلسه میتوانید استفاده کنید را در دست داشته باشید. کاغذ و قلمهای اضافی برای یادداشت برداری داشته باشید.
دفترچه یادداشت خود را برای رزرو جلسه بعد در دست داشته باشید


منایع:

• https://internationalcoachingcommunity.com/what-is-coaching/
• Elaine Cox, Tatiana Bachkirova, David Clutterbuck, (2010). The complete
handbook of coaching
• Cavanagh, M., & Grant, A.M. (2004). Executive coaching in organizations: The
personal is the professional. International Journal of Coaching in
Organizations, 6: 6-15.
• Coaching defined and explored, Jonathan Passmore (2021), The Coaches’
Handbook (Passmore J. , 2021)
• Becoming a coach, The essential ICF Guide by Jonathan Passmore, racy
Sinclair,2020


ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

fa_IRفارسی