دوره تربیت کوچ حرفه‌ای

صلاحیت خوانی

فدراسیون بین المللی کوچینگ پس از 24 ماه بررسی عملی کوچینگ یک مدل صلاحیت اصلی کوچینگ ICF به روز شده را اعلام نمود.
این مدل شایستگی بر اساس شواهد جمع آوری شده از بیش از 1300 کوچ در سراسر جهان، اعم از اعضای ICF و غیر اعضا است و طیف متنوعی از رشته های کوچینگ، آموزش، سبک های کوچینگ و سطح تجربه را نشان می‌دهد.
این تحقیق در مقیاس بزرگ تأیید کرد که بسیاری از مدل های صلاحیت اصلی ICF موجود، که تقریباً 25 سال پیش توسعه یافته است، امروزه از نظر نگاه کوچینگ بسیار مهم است. برخی از عناصر و مضامین جدید که از داده ها بدست آمده اند نیز در مدل ادغام شده اند.
این موارد شامل تأکید فوق العاده بر رفتار اخلاقی و محرمانه بودن، اهمیت طرز فکر کوچینگی و عملکرد بازتابی مداوم، تمایزهای اساسی بین سطوح مختلف توافق نامه های کوچینگی، اهمیت مشارکت بین کوچ و مراجع و اهمیت آگاهی فرهنگی، سیستمی و زمینه ای است.
این مولفه های بنیادی، همراه با مضامین در حال ظهور، عناصر اصلی عملکرد کوچینگی امروز را منعکس می‌کنند و به عنوان استانداردهای قدرتمندتر و جامعتر کوچینگ برای آینده عمل می‌کنند.

 

اﻟﻒ. اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

1- اﺟﺮای ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ:

ﺗﻌﺮﯾﻒ: اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 • درﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺷﺨﺼﯽ را در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ، ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
 • ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ، ﻣﺤﯿﻂ، ﺗﺠﺎرب، ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
 • از زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ، ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ.
 • اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ICF را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ارزشﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
 • اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ را ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ، ﻣﺸﺎوره، روان درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ.
 • در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ.

 

2- ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ (Coaching Mindset) ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺗﻌﺮﯾﻒ: ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز، ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺮاﺟﻊ-ﻣﺤﻮر اﺳﺖ.

 • ﮐﻮچ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ، ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻮچ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
 • ﮐﻮچ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮد را، ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
 • از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان آﮔﺎه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ.
 • از آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد و ﺷﻬﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺖ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ازﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 • در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.

 

ب: ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک

۳. ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺗﻌﺮﯾﻒ: ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی واﺿﺢ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻫﺪاف ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 • در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.
 • در ﻣﻮرد ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮاردی ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽرﺳﺪ.
 • در ﻣﻮرد رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص راﺑﻄﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪارﮐﺎت، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، زﻣﺎنﺑﻨﺪی، ﻣﺪت زﻣﺎن، ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ و دﺧﯿﻞ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽرﺳﺪ.
 • ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻦ ﺧﻮد (ﻣﺮاﺟﻊ-ﮐﻮچ) ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﻴﻳﺪ ﻣﺠﺪد آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺎ وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﺮاﺟﻊ از ﻣﻮاردی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
 • ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗایید ﻣﺠﺪد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در راﺳﺘﺎی آﻧﭽﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺧﺎص اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را در ﺟﻬﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮاﺟﻊ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻼف آن را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
 • ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

۴. اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻨﯿﺖ

ﺗﻌﺮﯾﻒ: ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری آزاداﻧﻪ را ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. راﺑﻄﻪ اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 • ﮐﻮچ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درک ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ، ﻣﺤﯿﻂ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت، ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد.
 • ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ، ﻧﻮع ﻧﮕﺎه، ﺳﺒﮏ و زﺑﺎن ﻣﺮاﺟﻊ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد و ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﺪ.
 • ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻣﺮاﺟﻊ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد.
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ(از ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ) ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 • ﺑﻪ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻧﻮع ﻧﮕﺎه، ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ)از ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ(، اﻋﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و از آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﮐﻮچ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(، ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺑﺎز ﺑﻮدن(Openess) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢزﻣﺎن درﺻﺪد اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ.

 

۵. ﺣﻀﻮر و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ

ﺗﻌﺮﯾﻒ: ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ، ﺣﻀﻮر دارد و ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را ﺑﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﺑﺎز، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ، ﻣﺘﻌﺎدل، ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 • ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ، ﻫﻤﺪل و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
 • در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ، ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 • اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺼﯽاش را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻮاﺳﺶ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
 • در ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮی ﻣﺮاﺟﻊ در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎنﻣﯽدﻫﺪ.
 • در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮت، ﻣﮑﺚ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﻞ، ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

ج. ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ

۶. ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ

ﺗﻌﺮﯾﻒ: ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮع ﺑﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻊ و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐﻨﺪ.

 • ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﻫﻮﯾﺖ، ﻣﺤﯿﻂ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت، ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ درﮐﺶ را ازآﻧﭽﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﯿﺎن آن اﺳﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
 • آﻧﭽﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺿﻮح و ﻓﻬﻢ آن، ﺑﺎزﮔﻮ ﯾﺎ ﺧﻼﺻﻪوار ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﮐﻮچ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن دارد، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ.
 • ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺮژی، ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﺑﺮای درک ﮐﺎﻣﻞ آﻧﭽﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده، ﺳﺨﻨﺎن، ﻟﺤﻦ ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن ﺑﺪن او را ادﻏﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت، ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد در رﻓﺘﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ (Themes) و اﻟﮕﻮﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.

 

۷. اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ: ﺑﯿﻨﺶ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﻗﻮی، ﺳﮑﻮت، اﺳﺘﻌﺎره ﯾﺎ ﻗﯿﺎس ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 • ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻊ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 • ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ را در او اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ.
 • ﺳﺆاﻻﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ، ﻣﺜﻼ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ، ارزشﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی او.
 • ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
 • از ﻣﺮاﺟﻊ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪاش در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد
 • ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • روﯾﮑﺮد ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و آﺗﯽ رﻓﺘﺎر، ﺗﻔﮑﺮ و اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
 • از ﻣﺮاﺟﻊ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮوی اش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ اﺳﺖ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ.
 • مراﺟﻊ را در ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﻣﺸﺎﻫﺪات، ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ دارﻧﺪ را ﺑﺪون برچسب زدن، ﺑﺎ وی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد.

 

د. اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و رﺷﺪ

۸. رﺷﺪ ﻣﺮاﺟﻊ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﻌﺮﯾﻒ: ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺑﯿﻨﺶ را ﺑﻪ اﻗﺪام ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.ﮐﻮچ ﻣﺮاﺟﻊ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ.(

 • ﮐﻮچ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ، ﺑﯿﻨﺶ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ.
 • ﮐﻮچ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف، اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ و ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.
 • ﮐﻮچ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ (ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘیم) ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف، اﻗﺪاﻣﺎت و روشﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﮐﻮچ ﻣﺮاﺟﻊ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه، ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
 • از ﻣﺮاﺟﻊ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﺮوی، ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
 • ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ در درون ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 • ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

fa_IRفارسی